10%

Zniżki

Na wszystko!

Wpisz kod:

Winter2020

Użytkowanie naszej strony internetowej oznacza zaakceptowanie postanowień poniższego Regulaminu. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z którymś z postanowień prosimy o opuszczenie strony. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Użytkownika z zawartych w nim zasad, dlatego też prosimy o uważne zapoznanie się z nim przed rozpoczęciem użytkowania strony www.hurtowniazoe.pl. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników działających w charakterze Kupujących jest bezpłatne.

DEFINICJE

SERWIS – prowadzona przez Administratora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywany w domenie www.hurtowniazoe.pl,

ADMINISTRATOR – Administratorem serwisu jest jego właściciel:

Hurtownia Kosmetyczna ZOE, Wolności 8, 37-400 Nisko, NIP: PL 602 013 993

TOWAR  – Usługa, produkt lub towar, która może być przedmiotem sprzedaży w Serwisie.

UŻYTKOWNIK – Osoba fizyczna lub prawna, przebywająca w sklepie www.hurtowniazoe.pl

TRANSAKCJA  – Procedura prowadząca do zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Wynikiem sprzedaży jest wyłonienie nabywcy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Sprzedaż odbywa się poprzez sieć internet, w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie – zwanym Kupującym, a Sprzedającym.

KUPUJĄCY – Użytkownik dokonujący zakupu Usługi za pośrednictwem Serwisu www.hurtowniazoe.pl

SPRZEDAJĄCY – Właściciel Serwisu www.hurtowniazoe.pl, oferujący Usługi za pośrednictwem Serwisu, umieszczający w Serwisie opisy, zdjęcia, tytuły, ceny i inne dane składających się na wygląd oferty oferowanego do sprzedaży Towaru, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa.

PROFIL – Konto prowadzone przez Serwis dla Sprzedającego, pod unikalną nazwą (loginem), będące zbiorem zasobów oraz danych prowadzonych w ramach serwisu.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Z zachowaniem Państwa ustawowych praw, niniejsza strona oraz wszystkie informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, znaki logo, linki i ikony oraz inne materiały (bez ograniczeń) są dostarczane zgodnie z zasadą “AS IS” (tak jak jest), bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji lub potwierdzania oświadczenia. W szczególności nie gwarantujemy ani nie przedstawiamy oświadczenia dotyczącego dokładności lub kompletności informacji zawartych na niniejszej stronie. Nie gwarantujemy także, iż korzystanie ze sklepu nie będzie podlegało zakłóceniom lub błędom, lub że strona oraz jej serwery są wolne od wirusów i defektów komputerowych. www.hurtowniazoe.pl nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do jakiejkolwiek osoby za szkody lub straty wynikające z wykorzystywania jakichkolwiek informacji zawartych na naszej stronie pod względem ich poprawności, precyzyjności, adekwatności, użyteczności, aktualności i wiarygodności.

BŁĘDY TYPOGRAFICZNE (LITERÓWKI)

W przypadku gdy produkt wystawiony jest do sprzedaży w niewłaściwej cenie w związku z błędem typograficznym (literówka) lub błędną informacją otrzymaną od producenta, www.hurtowniazoe.pl ma prawo odmówić realizacji takiego zamówienia lub je anulować nawet jeśli zamówienie zostało potwierdzone, a płatność pobrana. W sytuacji gdy takie zamówienie zostanie anulowane płatność zostanie zwrócona Użytkownikowi. 

ZMIANY REGULAMINU

Wszystkie postanowienia Regulaminu dotyczą Użytkowników sklepu od momentu wejścia na nią do zakończenia procesu rejestracji lub zakupu towaru. www.hurtowniazoe.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie, bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej sklepu.

LINKI ZEWNĘTRZNE

Aby zapewnić wzrost liczby osób odwiedzających naszą stronę, www.hurtowniazoe.pl może wybrać sklepu zewnętrzne, które będą posiadać linki do naszej witryny www. Jednak nawet jeśli strona zewnętrzna jest w jakiś sposób związana z www.hurtowniazoe.pl, ma ona swój niezależny od nas Regulamin i www.hurtowniazoe.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści na tych stronach zawarte, za akcje przez nie podejmowane, zatem Użytkownik odwiedza wspomniane sklepu zewnętrzne wyłącznie na własną odpowiedzialność. Jednocześnie www.hurtowniazoe.pl działając w celu ochrony i ulepszania własnego sklepu internetowego oraz linków na niej zawartych ceni sobie uwagi dotyczące zarówno sklepu www.hurtowniazoe.pl oraz stron zewnętrznych, do których się linkujemy.

WALUTA

Wszelkie płatności będą dokonywane w Polskich Złotych (PLN).

PŁATNOŚCI

Oferujemy następujące formy płatności:

  • szybkie płatności online Tpay

Jeśli z jakiegoś powodu zamówienie nie może być zrealizowane poinformujemy o tym mailowo lub telefonicznie. W tym momencie istnieje możliwość anulowania zamówienia częściowo lub w całości bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Klient wyraża zgodę na wystawienie i wysłanie mu faktury w formie elektronicznej.

WYSYŁKA

Sposoby wysyłki i czas dostawy:
Firma kurierska DPD – czas dostawy 1-2 dni
W.w. termin jest terminem deklarowanym przez DPD.
Termin realizacji dotyczy dni roboczych od poniedziałku do piątku.
Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy na www.dhl.com.pl

REKLAMACJE

Reklamacje należy kierować na adres poczty elektronicznej krzysztof.zoe@gmail.com
Reklamacja powinna zawierać: Imię i nazwisko klienta, adres poczty elektronicznej klienta, numer zamówienia,
wskazanie i opisanie przyczyn reklamacji.
Prawidłowo sporządzona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
Eatsect ma prawo zwrócić się do klienta z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana klientowi na adres poczty elektronicznej przez niego wskazany.

ZWROTY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. 

PRZEPŁYW INFORMACJI

www.hurtowniazoe.pl może informować swoich Użytkowników i Klientów przez wysłanie maila, zamieszczenie ogólnej informacji na witrynie www, poprzez marketing bezpośredni lub telefonicznie pod adresy/numery kontaktowe pozostawione w naszej bazie.

PRAWA AUTORSKIE

Wszelkie prawa, łącznie z prawami autorskimi i prawami dotyczącymi bazy danych, do niniejszej sklepu i jej zawartości stanowią własność www.hurtowniazoe.pl. Niedozwolone jest kopiowanie, powielanie, przedruk, kopiowanie na inny nośnik elektroniczny, publikowanie, nadawanie lub przekazywanie jakiegokolwiek tekstu, obrazów, grafiki, logo, przycisków, ikon i wizerunków, jak również selekcja i układanie powyższych elementów oraz jakichkolwiek bazowych kodów źródłowych i oprogramowania, do jakichkolwiek celów komercyjnych lub publicznych bez uzyskania wcześniejszej zgody od www.hurtowniazoe.pl.

Niedozwolone jest wykorzystywanie sklepu www.hurtowniazoe.pl do innych celów, niż wykorzystanie na własny, niekomercyjny użytek. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tej sklepu wyłącznie do celów zgodnych z prawem.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIAŁALNOŚĆ OSÓB TRZECICH

www.hurtowniazoe.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, tekst, nazwy, obrazy, zdjęcia, oraz inne materiały (bez ograniczeń) stworzone i zamieszczone na naszej stronie przez jej Użytkowników bez naszej wiedzy i poza naszą kontrolą. Użytkownik akceptuje fakt, że udostępniając nasza stronę do publicznego użytku www.hurtowniazoe.pl nie rozpowszechnia celowo niechcianych treści, które mogą pojawić się na stronie w związku z działaniem osób trzecich i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności w związku z takim niezamierzonym przez nas działaniem. Jednocześnie www.hurtowniazoe.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usuwania informacji, tekstów, nazw, obrazów, zdjęć, oraz innych materiałów (bez ograniczeń) które mogą być: obraźliwe, znieważające, nieprzyzwoite, fałszywe, złudne, nieprawdziwe, są naruszeniem praw autorskich, znaków handlowych lub innej własności intelektualnej oraz gdy są obraźliwe lub w inny sposób nieakceptowalne dla www.hurtowniazoe.pl.

ZWOLNIENIE Z ODSZKODOWAŃ

Użytkownik nie ma prawa do żadnych odszkodowań od www.hurtowniazoe.pl i/lub ich pracowników w związku ze stratami, wydatkami, zniszczeniami i kosztami (włączając koszty postępowania sądowego) mogącymi wyniknąć z naruszenia postanowień Regulaminu oraz działań związanych z obsługą własnego konta (włączając zaniedbanie i działania bezprawne) przez Użytkownika oraz jakąkolwiek inna osobę mającą dostęp do konta internetowego Użytkownika. www.hurtowniazoe.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu szkód związanych z użytkowaniem zakupionych u nas towarów.

OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO

Sprzedający wystawiając Towar do sprzedaży, dysponuje Towarem i jest w stanie wysłać go do Kupującego w terminie określonym w opisie Towaru. Sprzedający ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby doprowadzić do sfinalizowania transakcji kupna-sprzedaży.

Sprzedający ma prawo do zablokowania dostępu w platformie osobie, która narusza prawa autorskie, działa na szkodę sprzedającego, platformy lub innych jej użytkowników.

OPIS TOWARÓW

Towary, które mają być objęte usługami www.hurtowniazoe.pl, muszą być dokładnie opisane. Sprzedający ma obowiązek dochować wszelkiej staranności przy wystawianiu Towarów do sprzedaży, opatrując każdy wystawiony Towar zgodnym z prawdą opisem oddającym cechy Towaru. 

Sprzedający jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu. Informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego wykonawcy muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników. 

Opis towaru może odnosić się wyłącznie do przedmiotu sprzedaży. 

Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby ani sprzedaż towarów, ani dodane przez niego opisy Towarów i zdjęcia, ani też inne czynności bądź informacje, związane ze sprzedażą nie naruszały obowiązującego prawa.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI SKLEPU I SPRZEDAWANE TOWARY

Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet.

Przedmiotem sprzedaży są umieszczone w Serwisie produkty.

WYMOGI TECHNICZNE

W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:

  • aktywne łącze internetowe,
  • procesor 700 MHz lub o wyższych parametrach,
  • pamięć RAM co najmniej 1 GB,
  • system operacyjny Windows XP lub nowszy,
  • włączona akceptacja plików cookies oraz JavaScript.

Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania. Instalacja oprogramowania o którym mowa jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą. Witryna internetowa sklepu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1024×768 pixeli.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Powyższy Regulamin w całej swojej treści jest wiążący dla wszystkich Użytkowników sklepu www.hurtowniazoe.pl

Hurtownia Kosmetyczna ZOE, Wolności 8, 37-400 Nisko, NIP: PL 602 013 993

Main Menu